Selecteer een pagina

Stichting Dorpshuizen

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Naam: Stichting Dorpshuizen
Adres: Postbus 10, 4750 AA Oud Gastel

 

2. PRIVACY

 • Stichting Dorpshuizen neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.
 • Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook aan waarom wij deze verzamelen.
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Stichting Dorpshuizen in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Wij maken onderscheid in de persoonsgegevens die wij verwerken naar type contact. Per type contact verwerken wij de volgende gegevens:

3.1 Zakelijke bezoekers/verenigingen

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Bedrijfs-/verenigingsnaam, vestigings- en postadres, postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens zoals IBAN nummer en afgegeven automatische incasso ten behoeve van facturatie

3.2 Leveranciers

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Bedrijfsnaam, adres, postcode en vestigingsplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens zoals IBAN- en BTW nummer

3.3 Websitebezoekers

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type (zie verder artikel 10)

4. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stichting@dorpshuizen.info, dan verwijderen wij deze informatie.

 

5. WAAROM EN HOE LANG

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze overeengekomen dienstverlening met u uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als u zich daarvoor heeft aangemeld (zie tevens artikel 7);
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Stichting Dorpshuizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel wat wettelijk is bepaald.

Stichting Dorpshuizen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Dorpshuizen) tussen zit.

 

6. DELEN VAN GEGEVENS

 • Stichting Dorpshuizen verkoopt of deelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Bij het gebruik hiervan verzamelen de beheerders van die diensten uw gegevens.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • Stichting Dorpshuizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. MARKETINGACTIVITEITEN

 • Klanten ontvangen onze nieuwsbrief met daarin marketingacties maar ook om de klant te voorzien van belangrijke informatie over de door ons uit te voeren werkzaamheden. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid zich af te melden voor deze mailings door een link in elke nieuwsbrief.
 • Klanten en prospects, niet zijnde particulieren, kunnen direct benaderd worden met bijvoorbeeld aanbiedingen, offertes en dergelijke. Wij maken hiervoor gebruik van diensten van externe (tele)marketingbedrijven die prospectgegevens verzamelen en telefonisch contact opnemen. Per e-mail wordt informatie of een offerte toegezonden. Hiertoe wordt vooraf telefonisch toestemming aan de prospect gevraagd.

  Heeft u een eenmanszaak, maatschap of VOF en wilt u niet telefonisch benaderd worden, dan kunt u zich afmelden in het Bel-me-niet Register via deze link: https://www.bel-me-niet.nl/.

 • Via onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor het aanmeldproces wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘double opt-in’ wat inhoudt, dat na aanmelding via het formulier, er eerst nog via de mail actief toestemming gegeven moet worden om op de maillijst te komen. Na aanmelding voor de nieuwsbrief kunt u zich te allen tijde weer afmelden door de link in elke nieuwsbrief.

8. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Cookies

Stichting Dorpshuizen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wat als u niet van cookies houdt

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Eenmaal geplaatste cookies op uw PC, tablet of mobiel kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

9. DISCLAIMER

De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. Stichting Dorpshuizen kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. Stichting Dorpshuizen wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. Stichting Dorpshuizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen. Tevens kan Stichting Dorpshuizen niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan. Stichting Dorpshuizen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

10. GOOGLE ANALYTICS

 • Bij het bezoeken van onze website wordt door Google Analytics een cookie geplaatst. Deze dienst gebruiken wij om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 • Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verzamelde informatie te delen voor en aan andere Google diensten. Google kan de informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 • De bewaartermijn van de bezoekgegevens binnen Google Analytics staat op 26 maanden.
 • Stichting Dorpshuizen heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • De IP-adressen worden niet anoniem gemaakt.

11. INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dorpshuizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichting@dorpshuizen.info. Bij zo’n verzoek kan het zijn dat wij enige vorm van identificatie vragen zodat wij er zeker van kunnen zijn, dat wij de wijzigingen bij de juiste persoon doorvoeren. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen.

12. KLACHTEN

Stichting Dorpshuizen wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

13. GEGEVENSBEVEILIGING

Stichting Dorpshuizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via stichting@dorpshuizen.info.

14. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen, waaronder ook wettelijke wijzigingen, wordt deze privacyverklaring regelmatig bijgewerkt. Een aanpassing van deze verklaring wordt zoveel als mogelijk bij iedereen bekend gemaakt, via uw contactgegevens die bij Stichting Dorpshuizen bekend zijn. Ook wordt geadviseerd zelf regelmatig de privacyverklaring te bekijken en door te lezen om te kunnen bepalen of u zich nog kunt vinden in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. De meest recente versie van de verklaring prevaleert boven eerdere versies.

Oud Gastel, 30 augustus 2018

Contact

Postadres
Stichting Dorpshuizen
Postbus 10
4750 AA Oud Gastel

Volg ons

Contactformulier

©2024 Stichting Dorpshuizen | Postbus 10 | 4750 AA Oud Gastel